VYHLEDÁVÁNÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rozsah platnosti

Obchodní vztahy se řídí obchodními podmínkami vydanými firmou Building Plastics ČR s.r.o., Košíkov 76, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 63 49 17 96  jako dodavatele. Předmětem tohoto obchodního vztahu je dodávka zboží dle platného ceníku dodavatele. Jednotlivé obchodní případy jsou uzavřeny na základě objednávky odběratele.

Nabídka

Nabídky dodavatele jsou nezávazné, není-li stanoveno jinak. Vzorky, prospekty, technické popisy a nákresy, které slouží jako podklad pro všeobecnou orientaci, zůstávají vlastnictvím dodavatele. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je nutno považovat údaje obsažené ve všech dokumentech jen za přibližné a nelze je pokládat za závazné.

Objednávka

Odběratel musí doručit objednávku dodavateli se všemi náležitostmi. Nezbytnými údaji objednávky jsou: obchodní jméno, sídlo podnikání odběratele, DIČ, jméno, podpis a funkce oprávněné osoby, uvedení kódu a názvu objednávaného zboží, druh a počet objednávaných jednotek, místo dodání zboží. V případě, že údaje nejsou úplné, a odběratel měl již uskutečněnou předchozí objednávku, může dodavatel respektovat údaje předchozí objednávky, či jiného prohlášení. Objednávku nelze stornovat bez písemného souhlasu dodavatele.

Dodávka zboží

Dodavatel dodá odběrateli objednané zboží v místě určeném v objednávce odběratele. Dodací podmínky objednávky se řídí podmínkami uvedenými v ceníku. Náklady na dopravu nese dodavatel, přesahuje-li celková částka objednaného zboží částku uvedenou v dodacích podmínkách v ceníku. V ostatních případech se účtuje dopravné dle ceníkových tarifů odběrateli. Tyto náklady jsou splatné spolu s kupní cenou za dodané zboží. Vícenáklady související s touto službou nejsou zahrnuty v ceně zboží. Odběratel je povinen od dodavatele řádně dodané zboží převzít. Odběratel je povinen zajistit k převzetí zboží oprávněného pracovníka, kterého uvedl dodavateli. Dodací lhůty jsou uvedeny v ceníku. Dodavatel si vyhrazuje právo v ojedinělých případech dodací lhůtu prodloužit, vyžádá-li si to situace u výrobce zboží, nebo jiná nepředvídatelná a dodavatelem neovlivnitelná událost. Dodavatel si rovněž vyhrazuje právo dodat zboží dříve než je lhůta uvedená v ceníku. Dodavatel má právo objednané zboží dodat i dílčími dodávkami.

Záruční podmínky

Dodavatel poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce uvedené v ceníku, není-li stanoveno jinak. Běh záruční lhůty započne dnem řádného převzetí zboží odběratelem. Odpovědnost dodavatele za vady nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí odběratelem nebo byly způsobeny používáním zboží v rozporu s pokyny dodavatele. Odběratel je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Jestliže odběratel zboží neprohlédne, může uplatnit nároky z vad jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v době, kdy převezme zboží nebo jestliže tak neučiní včas v době, kdy mu dodavatel umožní nakládat se zbožím a odběratel poruší povinnost zboží převzít.

Reklamační řád

V případě, že odběratel zjistí zjevné vady na dodaném zboží při jeho převzetí, je povinen poznamenat tuto skutečnost v dodacím nebo přepravním listu a do tří pracovních dnů písemně oznámit reklamaci dodavateli. Reklamace množství a jiných zjevných vad musí být odběratelem uplatněna do tří pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Reklamace skrytých vad musí být uplatněna neprodleně po jejich zjištění, nejpozději do šesti měsíců ode dne převzetí zboží. Reklamace musí být uplatněna písemně, rozhodující pro zachování lhůty je datum odeslání. Oprávněnost reklamace musí být v případě jakostních vad doložena vzorkem vadného zboží nebo úředním zjištěním vady. V případě, že reklamace bude oprávněná, může odběratel dle svého výběru požadovat: a) dodání chybějícího množství zboží a výměnu vadného zboží za bezvadné b) přiměřenou slevu z ceny. Volba mezi těmito nároky odběrateli náleží, jen jestliže jí oznámí dodavateli ve včas zaslané reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Uplatněný nárok nemůže odběratel měnit bez souhlasu dodavatele. Pokud v uvedené lhůtě neoznámí odběratel volbu svého nároku, je dodavatel oprávněn rozhodnout sám, zda dodá chybějící zboží, vymění vadné zboží nebo poskytne odběrateli slevu z kupní ceny. Při nutnosti posouzení reklamace dle bodu a) výrobcem je dodavatel oprávněn vystavit fakturu s šestiměsíční splatností a do doby vyřešení reklamace je povinen o reklamaci rozhodnout. Při dodání náhradního zboží je dodavatel oprávněn požadovat, aby mu na jeho náklady odběratel vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Sleva z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou mělo zboží dodané s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba převzetí zboží. Odběratel není oprávněn sám, bez výslovného souhlasu dodavatele, snížit o slevu placenou kupní cenu. Byla-li kupní cena již zaplacena, může kupující požadovat její vrácení do výše slevy. Nárok na úroky podle § 439 odst. 2 obchodního zákoníku je vyloučen. Nedohodnou-li se strany jinak, nemá uplatnění reklamace vliv na povinnost zaplatit kupní cenu v plné fakturované výši. Místem plnění závazku vyplývajících z odpovědnosti za vady je sídlo dodavatele. Odběratel nemá vedle nároku z vad zboží nárok na náhradu zisku ušlého v důsledku dodání zboží s vadami.

Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena za zboží je uvedena v ceníku u každého zboží. V cenách uvedených v ceníku není zahrnuta daň z přidané hodnoty. Dodavatel zasílá zboží na dobírku do částky uvedené v ceníku. Dodavatel je oprávněn zvýšit či snížit ceny v případě, dojde-li k podstatné změně kurzu CZK/EUR dle podmínek uvedených v ceníku. Dodavatel může dodat zboží odběrateli i před jeho zaplacením, a to na základě udělení kreditu nezávislou kreditní pojišťovnou, jejíž výběr zajišťuje dodavatel. Dodavatel po dohodě s odběratelem může zaslat zálohovou fakturu. Po jejím zaplacení zašle dodavatel odběrateli spolu se zbožím daňový doklad. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100% hodnoty zakázky včetně DPH. Po jejím zaplacení zašle dodavatel odběrateli spolu se zbožím daňový doklad. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně včetně daně z přidané hodnoty na účet dodavatele nebo den zaplacení uvedené částky v pokladně dodavatele. Úhradu kupní ceny v hotovosti nelze uskutečnit při přebírání zboží od řidiče rozvozu, kromě dodávek na dobírku. Při prodlení se zaplacením faktury je dodavatel oprávněn stanovit Splátkový kalendář kde je uvedena výše splátek a výše smluvní pokuty. Smluvní pokuta je stanovena ve výši 2% z dlužné částky do 30 dnů od původního data splatnosti, 5%  z dlužné částky od 31 do 60 dnů od původního data splatnosti, 9% z dlužné částky od 61 do 90 dnů od původního data splatnosti, 14%  z dlužné částky od 91 do 120 dnů od původního data splatnosti a tak dále dle této posloupné řady, počítá se každých započatých 30 dnů. Takto stanovený Splátkový kalendář je pro odběratele závazný. Dodavatel zašle odběrateli oznámení o Splátkovém kalendáři. Platnost cen zboží uvedených v ceníku končí vydáním ceníku nového.

Výhrada vlastnictví

Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele úplným zaplacením kupní ceny. Do úplného zaplacení kupní ceny a umoření všech pohledávek vyplývajících z obchodního vztahu zůstává dodané zboží vlastnictvím dodavatele jako zboží s výhradou vlastnictví. Jestliže kupující prodá toto zboží samotné, nebo spolu se zbožím prodávajícímu nepatřící, je povinen se zavázat, že odstoupí prodávajícímu pohledávky vzniklé z dalšího prodeje ve výši hodnoty zboží s výhradou vlastnictví i se všemi vedlejšími právy a že zároveň zruší všechny dispozice týkající se zboží s výhradou vlastnictví.

Ostatní ujednání

Ostatní náležitosti související s jednotlivými obchodními případy se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku v jeho platném znění.